Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

Prihlásením sa k odberu elektronických newslettrov potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti spoločnosti Landererova 12, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 47 599 219, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 96455/B (ďalej aj „Landererova 12, s.r.o.“) ako prevádzkovateľovi. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľujem na účel priameho marketingu, ktorý zahŕňa oslovovanie dotknutých osôb s marketingovými ponukami spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O. Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia do uplynutia 3 rokov. Týmto beriem na vedomie, že Osobné údaje budú poskytované nasledovným príjemcom: (i) spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1352/B; (ii) spoločnosti Touch4IT s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 102430/B; (iii) spoločnosti MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914 (ďalej aj „MailChimp“); (iv) spoločnosti J&T SERVICES SR, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 46 293 329, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 75888/B; (v) spoločnosti J&T SERVICES ČR, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 281 68 305, zápis: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka číslo: 12445; (vi) spoločnostiam patriacim do skupiny JTRE. Týmto taktiež beriem na vedomie, že spoločnosť MailChimp, ako sprostredkovateľ, môže Osobné údaje prenášať do tretej krajiny, a to do USA. Spoločnosť MailChimp má vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a zákonne prenáša Osobné údaje EÚ/EHP do Spojených štátov amerických v súlade s certifikáciou pre Privacy Shield v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA [oznámené pod číslom C(2016) 4176]. Týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc: (i) právo požadovať od LANDEREROVA 12, S.R.O. prístup k Osobným údajom, (ii) právo na opravu Osobných údajov, (iii) právo na vymazanie Osobných údajov; (iv) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (v) právo namietať spracúvanie Osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť Osobných údajov, a taktiež (vii) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to napríklad týmito spôsobmi: kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri; prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 2 5941 8200; prostredníctvom e-mailu: unsubscribe@jtre.sk; alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O., a to nasledovnej adrese: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava. Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Spoločnosť LANDEREROVA 12, S.R.O. si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s elektronickým newsletterom. Prihlásením sa k odberu elektronických newsletterov zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s informáciami o spracúvaní
osobných údajov prevádzkovateľom pre marketingové účely a porozumel/porozumela som im v celom rozsahu.


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY
poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).
S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením GDPR.
Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene spoločnosti Landererova 12, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 47 599 219, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 96455/B (ďalej aj „Landererova 12, s.r.o.“) nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
A. Kto sme
Spoločnosť LANDEREROVA 12, S.R.O. je spoločnosťou, ktorá v spolupráci so spoločnosťou J & T REAL ESTATE, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1352/B (ďalej aj „J & T REAL ESTATE“), realizovala výstavbu developerského projektu [River Park].
Spoločnosť LANDEREROVA 12, S.R.O. eviduje Váš záujem dostávať novinky a aktuálne informácie o výhodných ponukách a marketingových informáciách týkajúcich sa developerských projektov realizovaných aj v spolupráci so spoločnosťou J & T REAL ESTATE. Bližšie informácie o developerských projektoch realizovaných spoločnosťou J & T REAL ESTATE sú dostupné na: http://www.jtre.sk/projekty (ďalej aj „Projekty“).
Od momentu, ako udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu, ktorý zahŕňa oslovovanie dotknutých osôb s marketingovými ponukami prevádzkovateľa, spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O., spoločnosť LANDEREROVA 12, S.R.O. spracúva osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby maximálne v nasledovnom rozsahu:
1) meno a priezvisko;
2) e-mailová adresa;
3) telefónne číslo;
(údaje uvedené v bodoch 1) až 3) vyššie ďalej spoločne aj „Osobné údaje“), a to v súlade s Nariadením GDPR.
B. Informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov v mene LANDEREROVA 12, S.R.O. podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov
1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa Osobné údaje spracúvajú, je Landererova 12, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 47 599 219, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 96455/B (ďalej aj „Landererova 12, s.r.o.“)
2. Účely spracúvania Osobných údajov a právny základ spracúvania Osobných údajov
LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľ, Osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté spracúva pre nasledovné účely:
(i) účel priameho marketingu, k informovaniu klientov, ako dotknutých osôb, o novinkách týkajúcich sa jednotlivých Projektov realizovaných aj v spolupráci so spoločnosťou LANDEREROVA 12, S.R.O. a k oslovovaniu klientov s ďalšími marketingovými ponukami prevádzkovateľa, spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O., prostredníctvom directmailu, adresných ponúk, respektíve inou vhodnou formou. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O. (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) alebo súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií zo strany LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);
(ii) účel plnenia povinností spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľa, podľa príslušných právnych predpisov, napríklad daňových povinností alebo povinností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);
(iii) štatistické účely, pre účel kombinovania Osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie Osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR);
(iv) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom, spoločnosťou LANDEREROVA 12, S.R.O.. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O. (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).
3. Kategórie dotknutých osôb
LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľ, spracúva Osobné údaje na účely priameho marketingu týkajúce sa klientov, ako dotknutých osôb, u ktorých LANDEREROVA 12, S.R.O. eviduje, že prejavili záujem o niektorí z Projektov spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O..
4. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje spoločnosť LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľ
LANDEREROVA 12, S.R.O. svoj oprávnený záujem vidí v možnosti v budúcnosti zoznámiť klientov s výhodnými ponukami týkajúcich sa Projektov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov v mene LANDEREROVA 12, S.R.O. na účel priameho marketingu je tak oprávnený záujem LANDEREROVA 12, S.R.O., a to podľa príslušného článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia
Zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom LANDEREROVA 12, S.R.O. neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
Pokiaľ nemáte záujem dostávať novinky a aktuálne informácie o výhodných ponukách týkajúce sa Projektov ako dotknutá osoba, môžete kedykoľvek a bezplatne uplatniť právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu spoločnosťou LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľom, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:
a) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri;
b) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 2 5941 8200;
c) prostredníctvom e-mailu: unsubscribe@jtre.sk; alebo aj
d) poštou na adrese sídla spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O., a to nasledovnej adrese: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.
Ak budete namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na účel priameho marketingu, LANDEREROVA 12, S.R.O. nebude Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať, a v tom dôsledku nebudete dostávať žiadne informácie o novinkách zo strany spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O..
V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, LANDEREROVA 12, S.R.O. svoj oprávnený záujem vidí v možnosti preukázať súlad postupov s požiadavkami Nariadenia GDPR.
5. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov
V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu prevádzkovateľ, spoločnosť LANDEREROVA 12, S.R.O. zasielala novinky a marketingové informácie, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na účely priameho marketingu, inak nie je možné prihlásiť sa k odberu noviniek a marketingových informácií zasielaných spoločnosťou LANDEREROVA 12, S.R.O..
6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných údajov
Predpokladá sa, že Osobné údaje spracúvané v mene LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľa, na účel priameho marketingu budú poskytnuté nasledovným príjemcom:
i. spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1352/B;
ii. spoločnosti Touch4IT s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 102430/B (ďalej aj „Touch4IT s.r.o.“);
iii. spoločnosti MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914 (ďalej aj „MailChimp“);
iv. spoločnosti J&T SERVICES SR, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 46 293 329, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 75888/B;
v. spoločnosti J&T SERVICES ČR, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 281 68 305, zápis: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka číslo: 12445;
vi. spoločnostiam patriacim do skupiny JTRE.
7. Prenos Osobných údajov do tretej krajiny
Aby J & T REAL ESTATE, mohlo riadne poskytovať služby elektronického newslettera, Vaše Osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny, do USA, avšak v takom prípade sa použije Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA [oznámené pod číslom C(2016) 4176].
Prenos Osobných údajov do USA môže byť vykonaný prostredníctvom spoločnosti MailChimp. Spoločnosť MailChimp má z dôvodu zachovania bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a zákonne prenáša osobné údaje EÚ/EHP do USA v súlade s certifikáciou pre Privacy Shield. Spoločnosť MailChimp každoročne tiež absolvuje skúšku SOC II Typu 2 v oblasti Základné kritéria zabezpečenia dôvery, Integrita spracúvania, Dôvernosť a Disponibilita.
8. Doba uchovávania Osobných údajov, respektíve kritéria na určenie doby spracúvania Osobných údajov
Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
9. Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania
LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľ, pri spracúvaní Osobných údajov v mene LANDEREROVA 12, S.R.O. nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.
10. Informácie o ďalších právach klientov, ako dotknutých osôb, podľa platných a účinných právnych predpisov a informácia o postupoch výkonu práv klientov, ako dotknutých osôb, podľa ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov
Za predpokladu dodržania podmienok stanovených platnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:
 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15 Nariadenia GDPR:
Dotknutá osoba má právo získať od LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia GDPR. LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľ, poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľ, bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.  Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”) podľa článku 17 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľ, je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia GDPR; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia GDPR Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21 Nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 Nariadenia GDPR: Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  Právo odvolať súhlas so spracúvaním podľa článku 7 Nariadenia GDPR:
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi:
a) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri;
b) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 2 5941 8200;
c) prostredníctvom e-mailu: unsubscribe@jtre.sk; alebo aj
d) poštou na adrese sídla spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O., a to nasledovnej adrese: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.
LANDEREROVA 12, S.R.O. je povinná prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je LANDEREROVA 12, S.R.O. povinná poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže LANDEREROVA 12, S.R.O. poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. LANDEREROVA 12, S.R.O. poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže LANDEREROVA 12, S.R.O., ako prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať. LANDEREROVA 12, S.R.O. je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže LANDEREROVA 12, S.R.O. v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. LANDEREROVA 12, S.R.O. je však povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, LANDEREROVA 12, S.R.O. poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. Ak LANDEREROVA 12, S.R.O. neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, LANDEREROVA 12, S.R.O. môže:
a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti. Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje LANDEREROVA 12, S.R.O.. LANDEREROVA 12, S.R.O. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 27 Zákona o ochrane osobných údajov; ustanovenie § 18 Zákona o ochrane osobných údajov tým nie je dotknuté.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na LANDEREROVA 12, S.R.O. kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára na to určeného a nachádzajúceho sa na webovej stránke.
Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť aj prostredníctvom telefónnej linky, na telefónnom čísle +421 2 5941 8200, prostredníctvom e-mailu: office@jtre.sk alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti LANDEREROVA 12, S.R.O., a to nasledovnej adrese: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.